Email: huuthongdaithang@gmail.com - daithangpoli@gmail.com
Chính sách sử dụng - POLI

- Chào mừng quý khách đến với Website: https://Poli.com.vn

- Chúng tôi là Công Ty TNHH POLI Đại Thắng có địa chỉ trụ sở tại 227/31 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh, hoạt động kinh doanh thông qua website: https://Poli.com.vn.

- Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này.

- Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Xin vui lòng đọc kĩ trước khi mua hàng!

A.Hướng dẫn sử dụng website

- Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

B.Ý kiến của khách hàng

- Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi.

- Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

C.Quy định về bảo mật
- Poli Đại Thắng coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách.

- Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

D.Quyền pháp lý
- Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

E.Giải quyết tranh chấp
- Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại https://Poli.com.vn hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

 

- Welcome to Website: https://Poli.com.vn

- We are POLI Dai Thang Company Limited, headquartered at 227/31 Nguyen Tu Gian, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City, doing business through the website: https://Poli. com.vn.

- When you access our website, it means you agree to these terms.

- The website reserves the right to change, edit, add or remove any part of these terms of sale at any time. Changes are effective immediately upon posting on the website without prior notice. And when you continue to use the website, after changes to these Terms are posted, it means you accept those changes. Please check back regularly to update the changes. our exchange.

Please read carefully before purchasing!

A. Instructions for using the website

- When accessing our website, customers must ensure they are 18 years old, or access under the supervision of a parent or legal guardian. Customers ensure to have full civil acts to carry out goods purchase and sale transactions according to current regulations of Vietnamese law.

- It is strictly prohibited to use any part of this website for commercial purposes or on behalf of any third party without our written permission.

B. Customer opinions

- All website content and your comments are our property.

- All intellectual property rights (registered or unregistered), information content and all designs, text, graphics, software, images, videos, music, sounds, compilations The software, source code and underlying software are our property. The entire content of the website is protected by Vietnamese copyright laws and international conventions. Copyright reserved.

C. Security regulations

- Poli Dai Thang values ​​information security and uses the best measures to protect your information and payments.

- You may not use any program, tool or other form to interfere with the system or change the data structure. The website also prohibits the dissemination, dissemination or promotion of any activities aimed at interfering, sabotaging or infiltrating system data. Violating individuals or organizations will be deprived of all rights and will be prosecuted before the law if necessary.

- All transaction information will be kept confidential unless required by law enforcement.

D. Legal rights

- The terms, conditions and content of this website are governed by the laws of Vietnam and the competent Courts in Vietnam will resolve any disputes arising from unauthorized use of this website .

E. Dispute resolution

- Any controversy, complaint or dispute arising from or related to transactions at https://Poli.com.vn or these Regulations and Conditions will be resolved by negotiation and conciliation. arbitration, arbitration and/or court according to the Consumer Protection Law Chapter 4 on Dispute Resolution between consumers and organizations and individuals trading in goods and services.

Zalo